Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Vagon Tadnss-z

4-osovinski teretni vagon s pokretnim krovom Tadnss-z koristi se za prijevoz rasutih materijala koji ne smiju doći u dodir s vodom (nitrati, granulirano vapno, kalcinirana soda, žitarice i dr.) s granulacijom 0 - 50 mm.

Otvaranje krova prilikom utovara vagona obavlja se ručno pomoću prijenosnog mehanizma na platformi.
Pražnjenje vagona obavlja se na obje bočne strane kroz osam otvora (po 4 sa svake strane) gravitacijom.

Pojedini dijelovi i sklopovi izrađeni su u alatima i napravama što omogućuje zamjenljivost istih. Vagon je građen za gabarit prema UIC 505-3 te odgovara UIC, RIV i HŽ propisima.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka: 1435 mm
Broj osovina: 4
Razmak osovina u okretnom postolju: 1800 mm
Razmak centralnih svornjaka: 16600 mm
Dužina donjeg postolja: 20400 mm
Dužina preko odbojnika: 21640 mm
Dužina sanduka: 16940 mm
Volumen sanduka: 80 m3
Maksimalna širina vagona: 2920 mm
Otvor za utovar: 16800 x 1200 mm
Visina otvora za utovar od GRT: 4053 mm
Otvor za istovar: 8 x 450 x 1480 mm
Razmak otvora za istovar: 4066 mm
Visina stabilnog dijela lijevka od GRT: 720 mm
Visina pokretnog dijela lijevka od GRT
(u radnom položaju):
390 mm
Udaljenost stab. dijela lijevka
od uzdužne osi vagona:
640 mm
Udaljenost pokretnog dijela lijevka
od uzdužne osi vagona (u radnom položaju):
1000 mm
Najveća brzina: 120 km/h
Radijus krivine: 75 m
Tip okretnog postolja: Y 25 Ls(s)d1
Vlastita masa vagona: 27 t
Nosivost: 63 t
Maksimalno osovinsko opterećenje: 22,5 t

Okretna postolja

Okretno postolje je tipa Y 25 Ls(s)d1 s dva osovinska sklopa. Promjer kruga kotrljanja je 920 mm, a promjer rukavaca osovina 130 mm. Ugrađeni su ležajevi 130/240.

Postolje vagona

Postolje je izrađeno od limova, valjanih i savijenih profila međusobno spojenih zavarivanjem. Noseći elementi postolja izrađeni su od Č.0562 (St 52-3). Čelni dio postolja je konstruiran tako da se u njega može ugraditi automatsko kvačilo prema UIC 530-1.

Sanduk vagona

Sanduk vagona je samonoseća konstrukcija prizmatičnog oblika ojačana ukrućenjima po bočnim i čelnim stranicama. Otvor za utovar je ojačan savijenim profilima. Donji dio sanduka je podijeljen na 4 dijela i omogućava istovar materijala gravitacijom na obje bočne strane istovremeno ili pojedinačno. Sanduk je izrađen od Č.0562 (St 52-3).

Zasun za istovar

Zasuni su lučnog oblika dužine 1480 mm i širine 480 mm i preko svojih bočnih nosača segmentnog oblika oslanjaju se na ležišta pričvršćena za poprečne nosače postolja. Konstrukcija zasuna omogućava regulaciju količine materijala pri istovaru.

Mehanizam za otvaranje i zatvaranje zasuna

Istovar vagona obavlja se gravitacijom kroz bočne otvore. Na svakoj bočnoj strani nalaze se po 4 zasuna. Zasuni se otvaraju pomoću ručnih mehanizama, kojima se rukuje sa platformi. Jednim mehanizmom otvaraju se istovremeno dva susjedna zasuna ili svaki pojedinačno na istoj bočnoj strani. Mehanizam se sastoji iz ručne poluge, vratila, ležajeva i sistema poluga. Mehanizam se može zabraviti i plombirati u zatvorenom položaju zasuna. Mehanizam omogućava stepenasto otvaranje zasuna u pet položaja.

Lijevak

Na svaki zasun ugrađen je lijevak koji se sastoji od stabilnog i pokretnog dijela. Istovar vagona može se obavljati i sa spuštenim i s podignutim pokretnim lijevkom u zavisnosti od potrebe. Pokretnim dijelovima lijevka rukuje se sa zemlje. Na nosaču ispred svakog zasuna dograđena je ručica za zabravljivanje. Poslije istovara pokretni dio lijevka obvezno treba vratiti u donji spušteni položaj.

Krov

Krov je lučnog oblika, izrađen od savijenih profila i limova. Vjenčanica i čela krova su takvog oblika da onemogućavaju ulaz vode u sanduk. Krov se pomoću mehanizma može zakrenuti u jednu stranu i osloboditi otvor za utovar.

Mehanizam za otvaranje i zatvaranje krova

Otvor za utovar je po cijeloj dužini sanduka i pokriva se pokretnim krovom. Zakretanjem krova na jednu bočnu stranu oslobađa se otvor za utovar. Ručnim mehanizmom za otvaranje krova, koji se sastoji iz spiralnog vretena i para stožastih zupčanika rukuje se s platforme. S ciljem paralelnog vođenja krova na obje čelne strane postavljeni su sustavi poluga koji su povezani vratilom. U svrhu uravnoteženja krova, radi lakšeg rukovanja, na čelima sanduka postavljene su opruge koje su povezane s nosačima krova.

Vlačna sprema

Ugrađena je vlačna sprema s elastomerskom oprugom TS 2 tip RG15. Vijčano kvačilo je za 850 kN prekidne čvrstoće, a kuka za 1000 kN.

Odbojnici

Odbojnici su klase A prema UIC 526-1 sa elastomerskom oprugom, hodom 105 mm i nezakretljivim sudarnim pločama 340 x 450.

Ručna kočnica

Kočnica je izrađena u skladu sa zahtjevima SS režima, sa vretenom i stožastim zupčanicima. Zakretanjem ručice kočnica djeluje preko kočnog polužja i 16 dvostrukih kočnih papuča na kotače. Regulator kočnog polužja kompenzira ukupno istrošenje. Rukovanje kočnicom obavlja se sa platforme vagona.

Zračna kočnica

Na vagon je ugrađena zračna kočnica tipa GP-A sa rasporednikom, dva kočna cilindra od 16", pomoćni rezervoar od 250 litara te dva regulatora kočnog polužja.
Na okretnim postoljima su ugrađeni prekretni ventili za režime prazno - tovareno.
Na čelima vagona glavni vod završava sa po jednim spojnim crijevom i slavinom.

Platforme, stepenice, rukohvati i držači signala

Na oba kraja vagona nalazi se platforma s ogradom. Stepenice i rukohvati ugrađeni su prema UIC 535-1 i UIC 535-2. Nosači bočnih i čelnih signala odgovaraju propisima UIC 532. Na vagonu su ugrađene 4 kuke za vuču prema UIC 536. Na bočnim stranicama vagona postavljen je po jedan okvir za listice.

Bojanje i natpisi

Vagon je obojan (RAL 8012) i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a.

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017