Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Vagon Eanoss-z

Vagon je namijenjen za prijevoz ugljena, koksa, željezne rude, pijeska i sličnih roba.

Istovar se obavlja na obje bočne strane kroz četiri otvora, po dva sa svake strane vagona. Vrata otvora se zakreću od vagona i zatvaraju pomoću mehanizma za zabravljivanje.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka: 1435 mm
Broj osovina: 4
Dužina preko odbojnika: 15740 mm
Dužina donjeg postolja: 14500 mm
Promjer kotača na krugu kotrljanja: 920 mm
Visina vagona od GRT: 3335 mm
Širina vagona: 3060 mm
Dužina prostora za teret: 14490 mm
Širina prostora za teret: 3000 mm
Volumen prostora za teret: 82,5 m3
Površina prostora za teret: 39,4 m2
Vlastita masa vagona: 24 t
Nosivost: 66 t
Maksimalno osovinsko opterećenje:   22,5 t
Radijus krivine: 75 m
Maksimalna brzina: 120 km/h
Razmak centralnih svornjaka: 10700 mm
Tip okretnog postolja: Y 25 Ls(s)d1

Vučni uređaj

Vučni uređaj je čelnog tipa prema UIC 520 i UIC 521, sa elastomerskom oprugom tipa RG 15 (TS-2), vlačnom kukom tipa B, prekidne sile 1000 kN i kvačilom prekidne sile 850 kN.

Odbojnici

Vagon je opremljen sa četiri odbojnika klase A (30 kJ) prema UIC 526 i 527-1 sa elastomerskom oprugom i nezakretljivom sudarnom pločom.

Kočna oprema

Vagon je snabdjeven pritvrdnom i zračnom kočnicom sukladno UIC 540 - 545. Zračna kočnica GP-A - 2x16" je automatska za SS promet. Kočnica sadrži i mehanički mjenjački uređaj "putnički-teretni" te automatski mjenjač sile kočenja "prazno-tovareno". Kočno polužje je opremljeno s dva automatska regulatora 2A-450 H2. Na oba čela vagona postavljena je po jedna čelna slavina glavnog zračnog voda. Ugrađena su dva kočna cilindra po 16" a glavni zračni vod je promjera 5/4".

Pritvrdna kočnica je s vretenom i stožastim zupčanicima koja djeluje preko središnjeg kočnog polužja na jedno okretno postolje označeno piktogramom. Rukovanje kočnicom je sa tla.

Bojanje i natpisi

Vagon je obojan i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a. Boja je na bazi epoksidnih smola (RAL 8012).

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017