Početna stranica Profil tvrtke Lokacija Sustavi upravljanja Novosti Kontakt
Vojni program
Željeznički program
Strojna obrada
Savijanje
Rezanje
AKZ
Montaža
Zavarivanje
 
 

Vagon Eamos-z

4-osovinski vagon prekretnik namijenjen je za prijevoz rastresitih roba, koje pod utjecajem atmosferilija ne mijenjaju bitno klizna svojstva, npr. šljunka, lomljenog kamena i sličnih materijala, a čija prostorna masa ne prelazi 1,7 t/m3, a kut trenja po čeliku nije veći od 42°.

Utovar vagona može biti slobodnim padom robe iz spremnika, utovarivačem ili s pokretne trake. Pri tome volumen utovarnog sredstva ne smije biti većeg volumena od 6 m3, a visina od utovarivača do poda vagona ne veća od 2 m. Istovar vagona obavlja se prekretanjem sanduka vagona pomoću zračnih cilindara na bilo koju stranu željezničke pruge.

Vagon je građen za gabarit UIC 505-1. Sklopovi vagona usuglašeni su sa standardima za željeznička vozila UIC, RIV i HŽ propisima. Izrada sklopova vagona obavlja se u pomoćnim napravama radi zamjenjivosti sklopova.

Materijali koji se koriste za gradnju vagona odgovaraju propisanoj kakvoći za vagone. Materijali se isporučuju proizvođaču s provjerenim atestom za svaku vrstu materijala, oblikom i vrstom.

Vagon je sposoban za promet u režimu S.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka: 1435 mm
Broj osovina: 4
Dužina preko odbojnika: 13040 mm
Dužina preko grudnih greda: 11800 mm
Razmak okretnih postolja: 8000 mm
Širina vagona: 3060 mm
Osovinski pritisak punog vagona:   200 kN (250 kN)
Volumen sanduka vagona: 32 m3
Visina vagona od GRT: 2890 mm
Vlastita masa vagona: 31 t
Nosivost: 49 t (59 t)
Radijus krivine: 60 m

Donje postolje

Donje postolje vagona se sastoji od dva čelna dijela i srednjeg dijela donjeg postolja.
Čelni dio donjeg postolja ima prostor za ugradnju automatskog kvačila, prema UIC 530-5, prilog 3. Čelni dio ima s prednje strane grudnu gredu za prijem odbojnika, a završava s glavnim poprečnim nosačem.
Srednji dio donjeg postolja je zatvorena kutija s bočnim konzolama za smještaj ležaja sanduka vagona i ležajeva zračnih cilindara za prekretanje sanduka.

Okretno postolje

Za vozni dio ovoga vagona koriste se dva okretna postolja tipa Y 25 Lsd1 opremljena za osovinsko opterećenje 22,5 t.

Vučni uređaj

Vučni uređaj je čelnog tipa prema UIC 520 i UIC 521, sa elastomerskom oprugom tipa RG 15 (TS-2), vlačnom kukom tipa B, prekidne sile 1000 kN i kvačilom prekidne sile 850 kN.

Odbojni uređaj

Odbojni uređaj sastoji se od 4 odbojnika klase A (30 kJ) s pravokutnom sudarnom pločom 450 x 340 mm. Opruga u odbojniku je od Tesc Pak elastomera.

Kočna oprema

Kočna oprema se sastoji od srednjeg polužja, ručne kočnice sa polužjem i zračnog uređaja kočnice.
Srednje polužje kočnice sastoji se od cilindra kočnice 16", klipnih i cilindarskih poluga, spojnih poluga i srednjih vučnih poluga. Ugrađeni su i mehanički prebacivač Prazno - Tovareno, te regulator polužja DRV-2A-H1-600.
Ručna kočnica je parkirnog tipa tj. njome se vagon zakoči djelovanjem na kotač sa zemlje.
Zračni uređaj kočnice sastoji se od rasporednika O-GP-16" tipa Est 3f / S3 HBG 300, mjenjačkog uređaja Putnički - Teretni, pomoćnog spremnika od 125 l i cjevovoda zračne kočnice.
Kočnica po svim funkcionalnim zahtjevima odgovara propisu UIC-541-1.

Stepenice, držači, nosači signala, okvir za listice i kuke za povlačenje

Stepenice i držači odgovaraju UIC 535-1, nosači signala UIC 532. Okviri za listice UIC 575, a kuke za povlačenje UIC 536.

Sanduk

Sanduk vagona se sastoji od postolja sanduka s podom, bočnih stranica (vrata sanduka), čelnih stranica, mehanizma za otvaranje i zatvaranje bočnih stranica te pomoćnih uređaja: mehanizma za zabravljivanje i zračne instalacije za prekretanje.

Bojanje i natpisi

Vagon je obojan (RAL 8012) i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a. Boja je na bazi epoksi-klorkaučuk smola u nijansi prema zahtjevu kupca.

 

 

 
© ĐĐ Specijalna vozila d.d. Zadnja izmjena: 05.10.2017